SoleCRISSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiKirjautuminen

Hanke
      
Tämä on hankkeen katselusivu. Tällä sivulla voit katsella hankkeen perustietoja. Jos haluat päästä muokkaamaan hankkeen tietoja, siirry hankkeen muokkaussivulle alalaidassa olevalla siirtymis-toiminnolla. Tai jatka järjestelmän käyttöä menusta.


Tavoitteena tutkinto - TATU. 2017 - 2019


Hankkeen nimi Tavoitteena tutkinto 
Lyhenne TATU 
Vastuuhenkilö
Vastuuyksikkö
Yliopiston muut asiantuntijat
Alkamispäivä 01.01.2017 
Päättymispäivä 31.12.2019 
Vaihe Päättynyt
Sopimusvuosi 2017 
Rahoituslähde Perusrahoitus
Maa Suomi
Vaikutusalue Alueellinen
Vaikutusalueen tarkenne Joensuun alue 
OKM:n tieteenalaluokittelu Yhteiskuntatieteet/Kasvatustieteet
Yhteiskuntatieteet/Psykologia
Lisätiedot Tutkimushanke kuuluu LINE-tutkimusalueeseen.
Tiivistelmä Tämän kolmivuotisen, kansainvälistä yhteistyötä sisältävän seurantatutkimuksen kohderyhmänä ovat ammatillista perustutkintoa tai lukiokoulutusta suorittavat nuoret. Tutkimusta yksilöön liittyvistä, koulutuksen keskeyttämi-seen johtavista syistä (mm. oppimisvaikeudet) on tehty paljon ja niiden merkitys tiedetään, mutta silti koulun keskeyttäminen perustutkintoa suorittavien nuorten keskuudessa on hälyttävän yleistä: Venäläisen (2014) arvion mukaan noin 30¿40 prosentilla opiskelijoista opintojen keskeyttämisriski on todellinen, eivätkä he saa riittävästi tukea opintoihinsa. Hakkaraisen (2016) tutkimus toi esille matematiikan ja sosioemotionaaliset vaikeudet koulutuksen keskeyttämiseen johtavina keskeisinä riskitekijöinä, mutta niiden yhteydestä koulutuksen keskeyttämiseen tarvitaan lisää tutkimustietoa. Nuorten vahvuuksien arvioimiseen tarkoitetun mittarin validoiminen suomalaisten nuorten keskuudessa tuo merkityksellistä lisä- ja uutuusarvoa koulutuksen keskeyttämisen tutkimukseen. Tällä seurantatutkimuksella saadaan uutta tietoa siitä, miten PYD (Positive Youth Development) -teorian mukainen nuoren vahvuuksien tunnistaminen ja kouluun kiinnittyminen, matematiikan ja oppimaan oppimisen taidot sekä sosioemotionaaliset taidot ovat yhteydessä nuoren valmistumiseen toisen asteen opinnoista. Saatua tutkimustietoa hyödynnetään valmisteilla olevassa laajemmassa tutkimushankkeessa [Finnish youth at risk: The ef-fectiveness and meaning of the networked guidance services to young adults¿ life course and wellbeing (LI-WELL); Lappalainen 2017].
Tutkimus toteutetaan Joensuun alueen lukioissa, Pohjois-Karjalan ammattiopistossa Joensuussa sekä Ohjaamossa/Avoimessa ammattiopistossa. Syksyllä 2017 tutkimusjoukkoa laajennetaan Oulun seudun ammattiopistoon ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymään. Tutkimukseen osallistuvat kaikki kyseisten oppilaitosten opiskelijat, joilta saadaan tutkimuslupa. Erityinen huomio kuitenkin kohdistuu niihin nuoriin, jotka arviointien perusteella kuuluvat ns. riskiryhmään matematiikan, oppimaan oppimisen tai sosioemotionaalisten vaikeuksien takia.
PYD-mittarin validoinnissa hyödynnetään edellä mainittujen oppilaitosten lisäksi Koulutuksen arviointikeskuksen Metropoli-alueen yhteistyöverkostoa (Hotulainen ym. 2016). PYD-mittarin validointi tehdään PYD-mittarin alun perin kehittäneen amerikkalaisen professori Richard Lernerin (Lerner ym. 2005; 2012) kanssa. Yhteistyötä tehdään kiinalaisten tutkijoiden, professori Daniel T.L. Shekin ja apulaisprofessori Cecilia M.S. Man kanssa. He ovat validoineet ko. mittarin kiinalaisten nuorten keskuudessa (CPYD; Shek & Ma, 2014). Tutkimuksessa kouluun kiinnittymisen arvioinnissa käytettävä The Student Engagement Instrument (SEI; Appleton, Christenson, Kim, & Reschly, 2006) on alun perin kehitetty USA:ssa. Mittarin kehittäneet professori Amy Reschly ja PhD James Appleton ovat myös hankkeen yhteistyökumppaneita.
Tutkimuksen tavoitteena on opiskelijoiden vahvuusalueiden tunnistaminen ja vaikuttaminen siihen, että nuoren opiskelusta muodostuisi mielekästä ja tutkinnon saavuttaminen onnistuisi¿mahdollisista oppimisen vaikeuksista huolimatta. Tutkimuksen erityinen tavoite on PYD-mittarin kääntäminen suomeksi ja sen validointi 16¿19-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Lisäksi tarkastellaan nuoren vahvuuksien ja kouluun kiinnittymisen yhteyttä matematiikan ja oppimaan oppimisen taitoihin sekä sosioemotionaalisiin taitoihin ja näiden yhteyttä opinnoista valmistumiseen.
Rekisteröintiorganisaatio UEF/Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Erityispedagogiikka 
Suora linkki Suora linkki